ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση αγορών που κάνετε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε αναιτιολόγητα να ζητήσετε να επιστραφεί ένα προϊόν και να σας καταβάλλουμε το τίμημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα μας κοινοποιήσετε εγγράφως, μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας, που θα βρείτε εδώ εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία εκκινεί από την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παροχής σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (as new) στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας, η οποία εκκινεί από το χρόνο παραλαβής της αίτησης σας για υπαναχώρηση, υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει χρησιμοποιώντας τον τρόπο καταβολής τον οποίο εσείς είχατε επιλέξει για να μας καταβάλετε το τίμημα. Στην περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής η εταιρία προβαίνει άμεσα στην εντολή προς τον εκδότη της κάρτας και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν προς εσάς καθυστερήσεις πίστωσης του τιμήματος από τρίτους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ασκείτε στην περίπτωση που η παραγγελία που τίθεται προς επιστροφή είναι μικρότερη < του ποσού των 30,00 Ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, παραστατικά και τις αποδείξεις παραλαβής. Το κόστος επιστροφής των αγαθών, δεν καλύπτονται από την Momedical και επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία και δεν θα αποζημιώσει καταναλωτή, καθιστώντας άκυρα τα αποτελέσματα της υπαναχώρησης, σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών, μέτρο.

Δεν δικαιούσθε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94 περί προστασίας καταναλωτών και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα, σύμφωνα με το νόμο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται μεταξύ άλλων, τα προϊόντα που κατασκευάζονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής (πχ ακουστικά), εφόσον είναι σφραγισμένα και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, καθώς και προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, τα προϊόντα στα οποία δηλώνετε η συγκατάθεση του καταναλωτή και επιβεβαιώνεται εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης, στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί και επιπλέον τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση κλπ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Χωρίς περιορισμό των διατάξεων περί Υπαναχωρήσεως του άρθρου 6 των όρων χρήσης, δύναται να γίνει ακύρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας, η οποία έχει μεν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν, υπό την προϋπόθεση να λάβει χώρα αυτή, μέχρι το τέλος της ίδιας ημέρας, που έλαβε χώρα η παραγγελία και να αποσταλεί e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας info@momedical.gr αναγράφοντας ρητά τον αριθμό παραγγελίας και τα στοιχεία σας. Σε περίπτωση τυχόν παράληψης ή αποστολής email δίχως να περιέχονται τα ανωτέρω στοιχεία, η εταιρία απαλλάσσετε από κάθε υποχρέωση ακύρωσης της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία προβαίνει άμεσα στην ακύρωσή της παραγγελίας σας και στην επιστροφή των χρημάτων σας, εντός προθεσμίας των 14 ημερών από την ακύρωση.

ΕΥΘΥΝΗ & ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από την έγγραφη νόμιμη εγγύηση του κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος οφείλεται να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο της εταιρίας για να αποστείλει τεχνικό, ο οποίος θα αξιολογήσει εάν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν ή στο μηχάνημα. Για να αντικατασταθεί μηχάνημα απαιτείται να έχει προηγηθεί επίσκεψη του τεχνικού μας (ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου της προμηθεύτριας εταιρίας στην περίπτωση που δεν είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι) και έγγραφη διάγνωση από αυτόν της βλάβης του, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό, κατά την παράδοση. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου, από τον τεχνικό μας, ελαττώματος η εταιρία θα φροντίσει με δικά της έξοδα, κατά την απόλυτη κρίση της, να καταστήσει συμβατό κατασκευαστικά το μηχάνημα, μέσω επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης.

Παρακαλείστε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους όρους της παρεχόμενης από τον προμηθευτή εγγύησης, οι οποίοι με ευθύνη του προμηθευτή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως στις πληροφορίες που αφορούν την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς, στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα, σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρηση του.

Η εταιρία μας, εφ’ όσον είναι προμηθευτής ενός προϊόντος, εσωκλείει στα προϊόντα της με μακρά διάρκεια ζωής, τους όρους που αφορούν την ασφαλή χρήση και συντήρηση τους και με τους οποίους οφείλει να συμμορφώνεται ο καταναλωτής. Η εγγύηση επιτρέπει την δωρεάν επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, εφόσον: α) υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας με χαρτί αντικατάστασης και η απόδειξη αγοράς β) δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του μηχανήματος (Serial No.) και γ) δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε ότι εξαιρείται η βλάβη από την εγγύηση σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή από εν στενή ή ευρεία έννοια ανωτέρα βία, από φυσική φθορά, από λανθασμένη χρήση, από ελλιπής ή λανθασμένη περιποίηση των εμπορευμάτων, από ακατάλληλη και μη ενδεδειγμένη χρήση, από μη τήρηση των οδηγιών εφαρμογής.

Η εταιρία σας παρέχει κάθε δυνατή συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του προμηθευτή. Επίσης η εταιρία δύναται, κατά περίπτωση να σας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, εκτός εγγύησης, με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση.Τα προϊόντα θα επιστραφούν με μεταφορική εταιρεία της δική σας επιλογής, επιβαρυνόμενοι το κόστος της επιστροφής και σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σωστά συσκευασμένα προς αποφυγή οποιαδήποτε ζημίας κατά την μεταφορά, ενώ πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή των επιστρεφόμενων προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην διεύθυνση της κεντρικής μας αποθήκης, Εθνικής Αντιστάσεως 42-46, 30100, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας. Σε περίπτωση που η εταιρία αποφασίσει την επιστροφή χρημάτων, λόγω ελαττωματικού προϊόντος η επιστροφή τους, γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. 

Τα δικαιώματα εγγύησης για τα μεταχειρισμένα αγαθά παραγράφονται εντός ενός έτους. Η εταιρία ωστόσο απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για ελάττωμα, εάν γνωστοποίησε στον καταναλωτή και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο μεταχειρισμένο προϊόν.